Riziká

Riziká

Pre prehľadnosť a zrozumiteľnosť tohto textu označením PEVONI - Trading Academy (PTA) rozumieme zároveň Pevoni Group s.r.o., ktorá je jej zakladateľom a majiteľom.

Cieľom tohto upozornenia nie je informovať o všetkých rizikách spojených s obchodovaním a investovaní. Cieľom je v skratke objasniť riziká a upozorniť, že do obchodovania a investovania by sa mal púšťať iba ten, ktro pochopil povahu investičných nástrojov a zmluvné vzťahy, do ktorých vstupuje. Obchodovanie a investovanie nie je vhodné pre väčšinu verejnosti. Zvážte starostlivo, či sa obchodovanie s akýmkoľvek investičným nástrojom pre Vás hodí v súvislosti s vašimi skúsenosťami, cieľmi, finančnými zdrojmi a inými podstatnými okolnosťami. Informujte sa u svojho brokera, aby Vám takéto informácie v plnej miere poskytol.

Rozbor rizík vyplývajúcich z obchodovania (tradingu)

Elektronické aktívne obchodovanie so sebou prináša konkrétne riziká a nemusí byť vhodné pre každého. S elektronickým obchodovaním sa môže spájať vysoký objem obchodnej aktivity, zvýšená schopnosť koncentrácie a stres. Každý obchod generuje poplatky a celkové náklady za realizované obchody pri vysokom objeme obchodovania stoja za zváženie.

Elektronické aktívne obchodné účty by mali byť považované za špekulatívne s cieľom tvoriť krátkodobé zisky. Elektronické obchodovanie môže byť použité aj na strednedobé či dlhodobé stratégie. Rizikový profil investorov či traderov s využitím elektornického rozhodovania je dynamický, čo znamená vysokú schopnosť znášať pomerne vysoké prípadné straty. Táto činnosť môže viesť k strate viac než 100% investície, ktorá je výhradnou zodpovednosťou obchodníka a/alebo investora (klienta PTA). Obchodník s aktívnym elektronickým prístupom by mal rozumieť a poznať fungovanie účtov na finančnú páku (tzv. marginové či maržové účty) v rôznych tržných podmienkach a zvážiť svoje investičné ciele, finančné zdroje (zázemie) a toleranciu rizika, a či sú obchody na finančnú páku preňho vhodné. Zvýšená finančná páka môže podstatne zvýšiť riziko, vrátane rizika straty vyššej ako 100% investície.

Návratnosť a prípadný zisk z každej investície závisia od rizika spojeného s touto investíciou. S potenciálne vyšším ziskom sa spája väčšie riziko a menšia pravdepodobnosť návratnosti investície. Iracionálne správanie sa investorov a analytikov a nepredvídateľné náhodné udalosti môžu ovplyvniť vývoj ceny, a tým aj návratnosť a ziskovosť investície. Veľkosť rizika závisí od doby trvania investície.

Predchádzajúci vývoj ceny nie je zárukou jej rovnakého vývoja v budúcnosti a v minulosti dosiahnutý zisk nie je zárukou dosiahnutia zisku v budúcnosti. Investovaním peňažných prostriedkov do rôznych typov aktív v rámci investičného portfólia sa môže redukovať riziko návratnosti takto investovaných peňažných prostriedkov. PEVONI - Trading Academy neodporúča investovať peňažné prostriedky získané z poskytnutého úveru z dôvodu, že zisk obvykle možno dosiahnuť len pri väčšom riziku a tento zisk je značne redukovaný úrokom za poskytnutý úver.

Klient PTA nesie plnú zodpovednosť za správne odvody daní v súvislosti s jeho investíciami. PEVONI - Trading Academy neposkytuje konzultačné služby o zdaňovaní výnosov.

Pri investovaní do takého typu aktív (najmä cenných papierov), ktorých obchodovanie nie je časté alebo sa neobchodujú vo veľkých objemoch, alebo ktorých obchodovanie neprebieha na organizovanom trhu, môže byť pre klienta obchod neuskutočniteľný v čase, ktorý si určí, alebo môže byť cena pre klienta nevýhodná v čase, ktorý si klient určí pre obchod.

Riziko vykonateľnosti pokynov na kúpu, pokynov na predaj alebo inštrukcií závisí od podmienok stanovených v pokyne alebo v inštrukcii, ktoré prípad od prípadu môžu a nemusia vyhovovať podmienkam organizovaného trhu, pričom podmienky na organizovaných trhoch sa môžu zmeniť a sú rozdielne. Toto riziko vykonateľnosti pokynov zahrňuje nemožnosť, neočakávanú nemožnosť realizovať pokyny z dôvodov napr. výpadku elektrickej energie, problémov s výpočtovou technikou, pripojenia k internetu a mnoho iných.

Investovanie do aktív denominovaných v cudzej mene je spojené s rizikom zmeny výmenného kurzu meny, v ktorej sú denominované. Riziko zmeny kurzu cudzej meny pri investovaní do aktív denominovaných v cudzích menách sa nespája len s investíciami návratnými v týchto cudzích menách, ale aj s aktívami denominovanými v cudzích menách a obchodovanými v domácej mene z dôvodu, že vývoj ich ceny obvykle závisí od zmeny kurzu meny, v ktorej sú denominované.

Existuje množstvo iných rizík, ktoré stoja za pozornosť pri obchodovaní a investovaní s burzovými a mimoburzovými investičnými nástrojmi. Ak nepoznáte všetky riziká, vyvarujte sa obchodovaniu a investovaniu. Poraďte sa s viacerými profesionálmi ako napr. so svojim finančným poradcom, brokerom, obchodníkom s cennými papiermi a vytvorte si ucelený prehľad.

 

Stručný prehľad rizík pred tým než sa rozhodnete obchodovať a investovať.

Základné riziká:

 • Trhové riziko
 • Investičné riziko
 • Menové resp. kurzové riziko
 • Úrokové riziko
 • Právne riziko
 • Systematické riziko

Niekoľko pojmov, ktorým by ste mali rozumieť:

 • Termínové kontrakty
 • Opcie
 • Pákový efekt
 • Marža (margin)
 • Pokyny či stratégie znižujúce riziko
 • Ustanovenia a podmienky zmlúv s brokerom, dílerom či obchodníkom s cennými papiermi ai.
 • Pozastavenie alebo obmedzenie obchodovania a cenové vzťahy
 • Deponovaná hotovosť a majetok
 • Provízie a ďalšie poplatky
 • Ocharana vkladov
 • Krajina pôvodu brokera, depozitára
 • Nástroje na obchodovanie
 • Elektronické obchodovanie
 • Technologické riziko
 • Burzové a mimoburzové transzakcie

 

Právne vyrozumienie PEVONI - Trading Academy, náš postoj a zámer vo vzťahu ku klientom, čítajte tu.

V prípade záujmu o prediskutovanie rizík spojených s obchodovaní a investovaním kontaktujte nás na info@pevoni.sk!

 

Ďalšie zdroje hovoriace o rizikách investovania a obchodovania

ESMA - Upozornenie pre investorov

Riziká

Referencie

Zrozumiteľné vysvetlenie

"Vyhovuje mi forma školenia - cez internet a zároveň individuálny mentoring. Obsah školenia je veľmi atraktívny a aktuálny. Najdôležitejšie je podľa môjho názoru zrozumiteľné podanie a trpezlivé vysvetľovanie od mentora. Celé školenie bolo zamerané na uplatnenie do praxi."

Lenka J. (Martin), Január 2014
Absolventka PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Získanie nadhľadu

"Obsah školenia je komplexný. Prednášajúci nemá problém sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám v rámci školenia. V súčasnosti získané vedomosti testujem v mojom obchodnom systéme. Môžem povedať, že ho jednoznačne vylepšili a posunul som sa ďalej. Postupne sa stávam rozvážnejším obchodníkom. Spoznal som profesionála, ktorý vie o čom hovorí a vie to aj prakticky použiť. Svoje skúsenosti priateľským spôsobom vie podať ďalej. Odporúčam školenie pretože získate nadhľad nad tým, čo sa na burze a okolo nej robí."

Pavol S., September 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Po roku spolupráce

"Už rok spolupracujem s Petrom. Na začiatku som si zaplatila službu mentora. Prišla som ako začiatočník s informáciami zo samoštúdia a masových školení - bez skúsenosti z live obchodovania.Toto školenie ma posunulo značne vpred a vzhľadom na vysokú kvalitu služby som pokračovala v odoberaní služby PTA Trading Floor, ktorú si platím do dnes. Služba poskytuje prehľad, čo sa deje na trhoch, tipy na obchody, ako aj odpovede na dotazy. Do diskusie sa možu zapojiť všetci prítomní na Trading Floor, možu reagovať, davať podnety.....Trhy sú analyzovane z pohľadu technickej analýzy, ako aj hlavných fundamentov. Aj keď občas nemám čas sledovať v priebehu dňa trhy a hlavné udalosti, tento prehľad stačí k tomu, aby som bola stále v "obraze". Službu vrele odporúčam - pomer informácie vs cena je prijateľná."

Andrea S., Absolventka
PTA Osobný Mentor & PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Úžasný kurz

"Veľká spokojnosť. Interaktívnosť a profi prístup. Získala som kontakt na človeka s ktorým sa viem v prípade potreby poradiť. Mentor má trhy odskúšané, naučí a vie poradiť, určiť smer. Je to profesionál, ktorý sa na nič nehrá. Úžasný kurz, ktorý vďaka profesionálnosti mentora a interaktívnosti posúva rýchlejšie tradera ďalej. Iný, ale zaujímavý prístup, akému som sa do teraz venovala. Zreálni predstavy o potencionálnych možnostiach tradingu."

Andrea S., Jún 2012
Absolventka PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Spokojnosť

"S priebehom školenia som veľmi spokojný. Hlavným dôvodom je prístup k problematike a komplexnosti kapitalového investovania, široký rozhľad a stratégia rozvážneho investovania, ktorá v sebe sklbuje fundamentálnu, technickú analýzu, psychológiu obchodovania a risk manažment. Tento pristup je podložený dlhoročnými praktickými skúsenosťami na kapitálových trhoch a ich širokým poznaním."

Ivan K. (Zlaté Moravce), apríl 2014
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Mentor dokáže ušetriť 5 rokov

"Človek, ktorý chce byť v tomto biznise úspešný sa musí dennodenne vzdelávať. Toto školenie dokáže každému ušetriť minimálne 5 rokov testovania čo funguje a čo nie a v neposlednom rade peknú sumu peňazí, o ktoré zvyčajne ako začiatočník na trhu asi každý príde. V mojom prípade išlo o zdokonalenie obchodného plánu a musím iba skonštatovať, že všetky nadobudnuté vedomosti sú v ňom zakomponované. Toto školenie mi dalo pohľad na trhy, aký som si pred vyše rokom ani nevedel predstaviť. Je to vinikajúci pocit, keď máte urobenú analýzu, pozeráte do grafu a v ten istý okamih viete čo máte alebo nemáte urobiť."

Ľuboš Š. (Prievidza), január 2015
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Skvelé školenie

"Všetkým, čo chcú lepšie porozumieť obchodovaniu forexu, ale aj iných trhov, doporučujem. Peter je trpezlivý mentor a ide do hĺbky. Vidno, že ho to baví. Pre mňa veľmi prínosné. Ďakujem. Už nepanikárim, viem, čo robiť, viem rozoznať vstupné a výstupné signály a zostať pri obchodnom pláne. Veľmi ďakujem."

Adam S., Február 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

PTA mi pomohlo k veľkej zmene

"Konečne som po dlhom čase v profite. Stále som sa trápil, ako obchodovať, na nič som nemal čas a bol som podráždený. PTA Daily Online mi pomohlo zmeniť môj život. Harmónia zaberá :) Cítime sa s rodinou vyrovnanejšie a minulý mesiac som zarobil 34%. Vrelá vďaka za otvorenie očí."

Jozef K., Január 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Zdôraznenie psychológie tradera

"Školenie splnilo moje očakávania, prešli sa komplet všetky okruhy potrebné pre začatie obchodovania. Veľmi zaujímavo poňaté školenie, konktrétne ma upútalo zdôraznenie dôležitosti psychológie tradera. Školenie PTA Osobný mentor poskytuje komplexný základ pre obchodovanie na finančných trhoch, vrelo doporučujem. Peter je veľmi zanietený školiteľ, ktorý venuje študentom maximum času, jednoduchou formou vysvetľuje jednotlivé kroky a metódy obchodovania."

Pavol Š. (Praha), november 2013
Absolvent PTA Osobný Mentor
Viac referencií tu.

 

Referencie

Trpezlivosť a zrozumiteľnosť

"Peter je trpezlivý mentor, ktorý nenechal žiadnu otázku nezodpovedanú a riadne objasnenú. V prípade, že som mal počas jeho výkladu nejaké nejasnosti v danej problematike, nebol problém, aby mi to opäť aj viackrát zrozumiteľne vysvetlil a doložil praktickým príkladom. Z mojho uhla pohľadu by som kládol väčší dôraz na problematiku analýzy grafov, detaily vstupov a výstupov, aj keď na druhej strane sa tieto veci dajú odsledovať na sedeniach PTA Trading Floor a dúfam, že to ešte podrobnejšie prebereme na druhom sedení."

Ivan M., Marec 2013
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.


Referencie

 Reálny pohľad na obchodovanie

"Komplexné školenie zahŕňajúce všetky aspekty obchodovania. Peter školenie flexibilne prispôsobuje individuálnym nárokom klienta obsahovo aj časovo. Získala som počiatočný komplexný a reálny pohľad na obchodovanie, trhy a smer ako ďalej. Dobrý prístup k materiálom. Ďakujem."

Ľuba P., Október 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Spokojnosť s prístupom a informáciami

"Školenie Osobný Mentor som absolvovala ako začiatočníčka. Aj keď som mala ohľadne trhov preštudovanú nejakú literatúru, nevedela som to aplikovať na prax. Na tomto školení som sa dozvedela informácie, ktoré som v žiadnej preštudovanej literatúre nenašla. Teória obchodovania na trhoch je jedna vec a aplikácia v praxi druhá vec. Teraz pri pohľade na graf vidím veci, ktoré som doteraz v grafe nevidela. Získala som nový pohľad na trhy. Školenie bolo pre mňa veľmi prínosné. Som spokojná s prístupom a informáciami, ktoré som dostala. Informácie, ktoré boli poskytnuté, boli podložené dlhoročnými skúsenosťami z obchodovania na kapitálových trhoch. Peter je výborný školiteľ."

Ľuba S. (Bratislava), december 2015
Absolventka PTA Osobný Mentor
Viac referencií tu.

Referencie

Priateľský a fundovaný prístup

"To, čo sa na školení preberá má svoje opodstatnenie, obchodny systém je jednoduchý na pochopenie, človek neobchoduje často, čo je dobré aspoň v mojom prípade a myslím si, že získa celkovo väčšíi náhľad na trhy. Ako sa na školení veľakrát povedalo "v jednoduchosti je krása." Pre mňa bolo prínosné, že systém nepoužíva žiadne indikátory, ktoré ukazujú väčšinou len to, čo cena urobila v minulosti. Do školenia som ich používal, tak som rád, že už ich nevidím na platforme."

Ivan D., Jún 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Flexibilny prístup

"Najlepšie školenie, na ktorom som bol. Peter sa mi maximálne časovo prispôsobil, keď som potreboval presunúť hodinu, nebol problém aj skôr ráno. Určite sa ešte vrátim."

Peter H., Február 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Školenie ma dostalo na "zem"

"Som spokojný nakoľko som úplný nováčik a o tom, že sa dá obchodovať na trhoch som sa dozvedel náhodou a školenie mi veľa vecí vysvetlilo. Zatiaľ nepoznám iné školenia a páčil sa mi prístup Pevoni a pána Voštinára, ktorý navrhol aj osobné stretnutie, za ktoré ďakujem. Školenie ma určite usmernilo a už nie som taký horlivý ako na začiatku, keď som si to vedel predstaviť len z filmov. Školenie ma dostalo na "zem" a som rád, že ho mám v archíve a môžem sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Po úvodnom školení som veľmi spokojný s prístupom a s informáciami, ktoré mi boli poskytnuté. Rovnako pán Voštinár promptne reagoval na otázky a vie poradiť a usmerniť. Zatiaľ nehľadám iné školenia, možno ešte nejakú literatúru. Zatiaľ ďakujem."

Miroslav H., Apríl 2013
Absolvent Ako začať investovať?

Viac referencií tu.

Referencie

Unikát vo vzdelávaní o tradingu a investovaní

V spolupráci s PTA budem pokračovať aj naďalej. PTA z kvanta dostupných informácii o tradingu sprostredkuje tie najkvalitnejšie, spojené do zrozumiteľného systému. Prišla som ako začiatočníčka, absolvovala som PTA osobný mentor a som spokojná. Denné sedenia PTA Trading Floor poskytujú prehľad, čo sa aktuálne deje na svetových trhoch a interpretácie skúseného profesionála. Na sedeniach sú vystihnuté trendy, očakávané zmeny a otočky na trhoch, potenciálne obchodné a investičné príležitosti. Dovolím si konštatovať, že PTA školenia sú unikátom v ponukách vzdelávania z oblasti tradingu, s tak výhodným pomerom informačná hodnota / cena v spojení s individuálnym prístupom ku klientovi.

Ľuba P., Absolventka
PTA Osobný Mentor & PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Každému neodporúčam

"Dostal som za krátky čas informácie, čo by ma mohlo stáť 2 roky času a ešte viac peňazí. Peter sa snaží urobiť best v spolupráci so spätnou väzbou. Určite je toho oveľa viac, ale myslím, že za ten čas je to tak najefektívnejšie ako to robi. Lebo niekedy menej je viac alebo pomer pochopitelné info a čas je nastavený veľmi dobre. Mentoring by som neodporučil každému:) bohužiaľ by to bolo zbytočné, ale tým čo to myslia vážne tak určite áno."

Oliver S. (Bratislava), máj 2014
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Súvislosti, ktoré mi unikali

"Moje očakávania ohľadne kurzu boli prekonané, získal som nový pohľad na obchodovanie a posunul som sa v ňom výrazne ďalej. Patterny, ktoré som si myslel, že ich poznám, získali nový rozmer. Začal som skúšať iné prístupy a stratégie ako doposiaľ. Teraz pri pohľade na ceny v grafe vidím súvislosti, ktoré som si predtým nevšímal. Vďaka za všetko. 5 hviezdičiek nedám preto, aby ste neustrnuli na vavrínoch ale aj sami sa zlepšovali a prinášali ďalším ľuďom nové informácie o obchodovaní :-)"

 

Marek P., August 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Ochota pomôcť a poradiť

"Do programu Osobný Mentor som sa prihlásila ako úplna začiatočníčka. Kurz naplnil všetky moje očakávania.
Peter je veľmi vzdelaný a informovaný človek vo svete investovania a naviac aj veľmi ochotný pomôcť a poradiť nad rámec kurzu. Všetky informácie mi boli podrobne vysvetlené ak som niečomu nerozumela. Aj po skončení kurzu som mala feedback a podporu.
Vďaka Pevoni - Trading Academy, pokračujem ďalej vo svete investovania."

Mila K., január 2015
Absolventka PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Šetrím na poplatkoch a viem ako na to

"Obchodné prístupy, ktoré som sa na školeniach naučil mi pomohli robiť rozvážne rozhodnutia. Cena za školenia je vzhľadom ku kvalite informácií veľmi dobre nastavená. V minulosti som mal makléra na telefóne, ktorý ma stál veľa peňazí a nič som sa od neho nenaučil. Teraz šetrím, mám vedomosti, prehľad a viem ako na to, ako sa budem rozhodovať dopredu, čo som predtým nevedel pretože som sa na makléra iba spoliehal. Celkovo je PTA Trading Floor lacnejšie ako maklér na telefóne."

Peter H. (Žilina)
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.