Osobný Mentor

Osobný dohľad

PTA Osobný Mentor - osobný dohľad

Mentoring je najefektívnejšia cesta napredovania a zlepšovania v tradingu a investovaní. Prístup mentora so sebou prináša osobné zameranie na Vás, na Vašu potrebu a možnosti.

Mentor je Peter Voštinár, zakladateľ PEVONI. Peter ovláda viac obchodných a investičných prístupov a má skúsenosti s obchodovaním viacerých investičných nástrojov už od roku 2001.

Peter Vám ukáže výhody a nevýhody rôznych prístupov a pomôže Vám pri správnom výbere a nastavení celého obchodného systému. Získate odpovede na to čo Vás zaujíma a budete mať priestor na praktické vyskúšanie. Po každej praktickej časti (analýza trhov, kreslenie do grafov a realizovanie obchodov) získate od mentora spätnú väzbu (tzv. feedback). Tým sa obaja uistíte, že preberaná oblasť bola dostatočne zvládnutá.

Mentorský program PEVONI Vám môže pomôcť už v krátkom čase samostatne dosahovať úspešné rozhodnutia v tradingu a investovaní. PTA Osobný Mentor je určený pre traderov a investorov (začiatočníkov aj pokročilých). Ušetrí Vám peniaze a minimálne 3 až 5 rokov pri budovaní komplexného obchodného systému. Mentoring Vás ochráni pred falošnými ilúziami, nesprávne nastavenými cieľmi a teóriami, ktoré vznikajú pri samoštúdiu a pri sledovaní rôznych bezplatných školení. 

 

Pošlite mi bližšie informácie.

Meno: * Priezvisko: *
Telefón: * E-mail: *
Newslettery:* Informácie o novinkách z PTA (mesačník)
Zhrnutie: To najdôležitejšie kde sú príležitosti (dvojtýždenník)
Správa:
 

 

Obsah. Čo získate?

PTA Osobný Mentor je školenie pre traderov a investorov, ktorí vyhľadávajú individuálny a teda osobný prístup. V ponuke máme aj skupinovú variantu, ktorá sa líši od individuálnej v tom, že na skupinovom neriešime individuálne a osobné otázky do detailov.

Mentoring je najrýchlejšia forma napredovania. Dobrý mentor by mal poznať viac obchodných a investičných štýlov, prístupov a investičných nástrojov, aby dokázal vhodne pomôcť a poradiť svojmu zverencovi. PTA Osobný Mentor sa do tejto pozície plne a zodpovedne stavia.

Mentoring sa skladá zo 4 častí:

 1. Psychológia Tradingu
  Mentor vysvetlí prečo je psychológia veľmi dôležitá? Psychologické a mentálne stavy sú dôležité v tradingu a investovaní. Je dobré ich poznať, aby ste sa vyvarovali nesprávnemu prístupu.
  Mentoring ponúka odstránenie mylných predstáv o tradingu a investovaní, ktoré u klienta (zverenca) mohli vzniknúť pred začiatkom mentorského programu. Predovšetkým u samoukov môžu dominovať nesprávne predstavy, falošné ilúzie a nesprávne ciele. Mentor s tým pracuje a dokáže klienta vďaka načúvaniu a pozorovaniu nasmerovať správnym smerom. Po každej teoretickej časti nasleduje praktická, kedy zverenec samostatne skúša v praxi, čo sa naučil. Následne na to mentor poskytuje spätnú väzbu (teda feedback), aby sa odstránili nesprávne interpretácie.
 2. Technická analýza
  Mentor vysvetlí jednoduché a pokročilé technicky čítania z grafov. Klient má možnosť vidieť prácu mentora a následne sám analyzuje a vyhľadáva príležitosti. Mentor poskytne spätnú väzbu (feedback) na zlepšienie. Počas školenia sa dozviete o indikátoroch, oscilátoroch, price action, behaviorálnej technickej analýze, štuktúre a dynamike cenového vývoja, štatistike v cenovom vývoji... Naučíte sa ako vhodne používať rôzne nástroje technickej analýzy v rôznych prístupoch - intradenný, swingový aj pozičný. Cieľom mentora je poukázať na nedostatky klasickej rozšírenej technickej analýzy, ktorá spôsobuje, že ľudia prerábajú. Kombináciou viacerých nástrojov technickej analýzy a vhodným používaním dosahujete synergický efekt a tým znižujete riziko.
 3. Fundamentálna analýza
  Naučíte sa ako robiť makro globálnu fundamentálnu analýzu. Aké ekonomické indikátory používajú profesionáli a na čo sa koncentrujú. Mentor Vám ukáže ako vnímať fundamenty a tok informácií a ako to použiť v kombinácii s technickou analýzou. Na konci budete schopný vytvoriť si širší prehľad o trhoch a dianí na nich.
 4. Risk manažment
  Mentorský program je zameraný na znižovanie rizika. Táto časť Vám predstaví široký risk manažment a nie len money manažment. Vysoko komplexný risk manažment siaha do všetkých oblastí, ktoré súvisia s tradingom a investovaním. Mentor Vám ukáže množstvo aspektov, s ktorými budete vedieť pracovať, aby ste znížili riziko a rozhodovali sa rozvážne. Dlhodobý úspech spočíva v rozvážnosti a minimalizácii rizika.

Navyše, na školení PTA Osobný Mentor Vás do hĺbky zoznámime s našim obchodným systémom "Systém rozvážneho obchodovania PTA", ktorý je skĺbením viacerých postojov. Naučíme Vás ako vhodne kombinovať všetky poznatky a vedieť ich prakticky použiť. Viac o obchodnom systéme si môžete prečítať v metodológii.

Metodológia. Koncept rozvážneho obchodovania PTA

Ako postupujeme pri obchodovaní a investovaní?

Obchodný systém, ktorý používame je komplexný, čo znamená, že pri realizácií obchodných rozhodnutí berie do úvahy rôzne okolnosti, ktoré sa čas od času menia. Ak sa menia okolnosti na trhu, musí sa meniť aj prístup. Tu sú základné charakteristiky toho, čo máme na mysli.

Obchodovanie by malo byť jednoduché. V jednoduchosti je krása.

Obchodné výsledky a úspešnosť na burzách spočíva v jednoduchosti analýzy. Odmietame komplikové obchodné systémy. Sofistikované systémy sú prínosné a pre investora či obchodníka zaujímavé dovtedy, kým neparalyzuje investora/obchodníka pri riešení a rozhodovaní, alebo kým neignoruje silu masy. Obchodný systém rozvážneho obchodovania PEVONI je zameraný na silu jednoduchosti a jednoduchosti princípov rozhodovania účastníkov na trhu, pretože investičné príležitosti vznikajú v masovej interakcii než v špecializovanej malej skupine odborníkov.

Kombinácia obchodných princípov

Trh sa nevyvíja len jednoliato. Tak ako sme zvyknutý v bežnom živote, tak aj trhy majú svoje fázy. Raz sa hýbu a inokedy stagnujú. V rámci týchto fáz trhu a v rámci toho, čo trh môže v špecifikovanom časovom horizonte ponúknuť, musí obchodník/investor zvážiť aký obchodný princíp aplikuje na danú situáciu. Obchodný systém PEVONI s názvom "Systém rozvážneho obchodovania PTA" kombinuje niekoľko prístupov: 1. intradenný (krátkodobý prístup na niekoľko hodín), 2. swingový (niekoľko dní až týždňov, v priemere do 3 mesiacov) a 3. pozičný (nad 6 mesiacov). Štvrtým princípom je investičný princíp, ktorý je apikovaný najmenej, pretože najlepšie investičné príležitosti sa objavia len z času na čas (raz za niekoľko rokov). Uvedomujeme si, že v závislosti od fázy trhu musia byť odvodené obchodné/investičné očakávania a rozhodnutia. Obchodný systém určuje či riešime obchod trendový alebo protitrendový (mean reversion). Pri výbere príležitostí zvažujeme viacero potenciálov - rastový, momentový, hodnotový. Analýza a naše rozhodnutia pramenia z technickej a fundamentálnej analýzy, ktoré dopĺňame behaviorálnou analýzou. Týmto je náš obchodný systém komplexný, pretože je flexibilne prispôsobivý na rôzne fázy trhu (to, čo trh robí, ako sa chová, čo mu stojí v ceste), a nie je zameraný iba na jeden obchodný prístup, ktorý niektorí obchodníci/investori mylne aplikujú bez ohľadu na to, čo sa na trhoch deje.

Kombinácia trhov - intermarket analýza a korelácie

V procese rozhodovania o vhodnosti načasovania vstupu analyzujeme previazanosť jednotlivých trhov. Vzájomné korelácie sú dôležité a môžu pomocť a potvrdiť dôležité cenové oblasti, v ktorých sa formuje vysoká pravdepodobnosť úspešných obchodných/investičných príležitosti.

Analýzou rôznych trhov je "Systém rozvážneho obchodovania PTA" použiteľný na rôzne trhy. Pozornosť PEVONI je smerovaná predovšetkým na akcie (stocks, indexy, futures, ETF), komodity (indexy, futures, CFDs), meny (indexy , FX, futures), dlhopisy (štátne)...

Kombinácia analytických prístupov

Každý obchodník/investor sa rozhoduje nejakým spôsobom. Najhoršie je, keď nemá žiadny návod na rozhodovanie. Pred rozhodovaním každý obchodník/investor zvažuje zisky a straty danej príležitosti na trhu. V našom "Systéme rozvážneho obchodovania PTA" prehodnocujeme možné výnosy a riziká aj na základe: 1. technickej analýzy (čítanie z grafov, cenový vývoj ai.), 2. fundamentálnej analýzy (globálna ekonomika, makroekonomické ai.), 3. kvantitatívnej analýzy (štatistické merania ai.) a 4. psychológie trhov (sentiment, behaviorálno, nálady účastníkov trhu ai.).

 

Etický kódex

PEVONI uznáva a rešpektuje zásady etického prístupu v mentoringu. Zásady etického prístupu mentoringu sa odvádzajú od znalosti vedomostí, rizík a dilém kľúčových mentoringových intervencií a vzťahov. Tieto zásady by mali byť súčasťou tzv. dobrej praxe jednotlivých mentoringových programov. Základné etické zásady mentoringu sú odvodené a motivované etikou pomáhajúcich profesií.

PEVONI vo vzdelávacích službách ako napr. PTA Osobný Mentor (známe tiež ako Trading Mentor, Trading Coach, Investičný Mentor ai.) dbá na to, aby mentorovi PTA záležalo z etických dôvodov na dodržiavaní nasledovného:

 1. Starostlivosť o podporu, bezpečie a blaho - V prístupe mentora ku klientovi a v obsahu obchodného systému, ktorý mentor PTA vyučuje je kladený akcent na prospešnosť a neškodlivosť. Dôraz, ktorý musí byť dodržiavaný je nevystavovať sa neprimeraným rizikám a stresom pri obchodovaní a investovaní.
 2. Spoľahlivosť a zodpovednosť mentora - Mentorský vzťah vzniká na základe dôvery a blízkeho osobného vzťahu. Dlhodobosť, pravidelnosť a predvídateľná prítomnosť mentora pre podporu klienta napĺňa podstatu spoľahlivosti a zodpovednosti, ktorú musí mentor spĺňať. Dobrý mentor by mal byť zdrojom motivácie a v zmysle spokojnosti vzťahu s klientom by mal byť jeho významným zdrojom podpory a pozitívneho vývoja.
 3. Integrita mentora - Mentor by mal jednať ohľaduplne, otvorene a úprimne. Mentor poskytuje konzistentnú podporu a má vedieť skĺbiť svoje i klientove časové možnosti, svoje i klientove vedomosti a skúsenosti a brať ohľad na zázemie, schopnosti a možnosti klienta. Cieľom mentora nie je vstupovať do akýchkoľvek finančných interakcií medzi klientom a brokerom či obchodníkom s cennými papiermi, a mal by sa takýchto interakcií vyvarovať.
  Mentor by mal poznať rôzne investičné nástroje, obchodné štýly či prístupy, trhy a ich previazanosti, aby vedel klienta nasmerovať a poukázať na výhody a nevýhody či skôr riziká spojené s výberom investičného nástroja, obchodného či investičného prístupu a podobne. Mentor nie je finančným poradcom a ani finančným sprostredkovateľom a jeho cieľom nie je predaj obchodných účtov či iných produktov, okrem vzdelávacích služieb PTA.
 4. Rovnocenný a spravodlivý prístup - Mentor sa neustále v plnej miere snaží chrániť záujmy klienta a v tomto zmysle sa snaží identifikovať, eliminovať, upozorniť a ukázať na skúsenosti,  postoje, názory či dokonca predsudky, ktoré by mohli klientovi uškodiť. Vzťah klieta a mentora je rovnocenný, aby prinášal otvorený a produktívny dialóg. Mentor je ohľaduplný a prejavuje porozumenie potrebám, cieľom a požiadavkám klienta.
 5. Rešpektovanie práv a záujmov - Mentor by mal správne upozorniť na protichodné stanoviská a mal by poznať rôzne druhy interpretácií a očakávaní toho ako trhy fungujú. Mentor by sa mal vyhýbať uprednostňovaniu svojich názorov, ktoré by mohli viesť k manipulatívnemu chovaniu. Mentor by v tomto zmysle mal podporovať pozitívne stránky osobnosti klienta a vychádzať z jeho vedomostí, skúseností, zručností, okolností a zázemia. Mentor nie je žiadny spasiteľ, nezaručí pozdvihnutie k úspechu, ale je motiváciou a podporou pre pozitívny vývoj smerom k úspechu. Mentor podporuje, nemení. Mentor motivuje k samostatnosti v konštruktívnom (pozitívne kritickom) uvažovaní a rozhodovaní.
 6. Mlčanlivosť a diskrétnosť - Mentor je zaviazaný diskrétnosťou a mlčanlivosťou o klientových pohnútkach, cieľoch a plánoch. Mentor nekomunikuje o privátnych či osobných údajoch s nikým iným ako so samotným klientom, ktorého sa mentoringový proces týka.

 

Osobný Mentor

Referencie

 Reálny pohľad na obchodovanie

"Komplexné školenie zahŕňajúce všetky aspekty obchodovania. Peter školenie flexibilne prispôsobuje individuálnym nárokom klienta obsahovo aj časovo. Získala som počiatočný komplexný a reálny pohľad na obchodovanie, trhy a smer ako ďalej. Dobrý prístup k materiálom. Ďakujem."

Ľuba P., Október 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Každému neodporúčam

"Dostal som za krátky čas informácie, čo by ma mohlo stáť 2 roky času a ešte viac peňazí. Peter sa snaží urobiť best v spolupráci so spätnou väzbou. Určite je toho oveľa viac, ale myslím, že za ten čas je to tak najefektívnejšie ako to robi. Lebo niekedy menej je viac alebo pomer pochopitelné info a čas je nastavený veľmi dobre. Mentoring by som neodporučil každému:) bohužiaľ by to bolo zbytočné, ale tým čo to myslia vážne tak určite áno."

Oliver S. (Bratislava), maj 2014
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Školenie ma dostalo na "zem"

"Som spokojný nakoľko som úplný nováčik a o tom, že sa dá obchodovať na trhoch som sa dozvedel náhodou a školenie mi veľa vecí vysvetlilo. Zatiaľ nepoznám iné školenia a páčil sa mi prístup Pevoni a pána Voštinára, ktorý navrhol aj osobné stretnutie, za ktoré ďakujem. Školenie ma určite usmernilo a už nie som taký horlivý ako na začiatku, keď som si to vedel predstaviť len z filmov. Školenie ma dostalo na "zem" a som rád, že ho mám v archíve a môžem sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Po úvodnom školení som veľmi spokojný s prístupom a s informáciami, ktoré my boli poskytnuté. Rovnako pán Voštinár promptne reagoval na otázky a vie poradiť a usmerniť. Zatiaľ nehľadám iné školenia, možno ešte nejakú literatúru. Zatiaľ ďakujem."

Miroslav H., Apríl 2013
Absolvent Ako začať investovať?

Viac referencií tu.

Referencie

Súvislosti, ktoré mi unikali

"Moje očakávania ohľadne kurzu boli prekonané, získal som nový pohľad na obchodovanie a posunul som sa v ňom výrazne ďalej. Patterny, ktoré som si myslel, že ich poznám, získali nový rozmer. Začal som skúšať iné prístupy a stratégie ako doposiaľ. Teraz pri pohľade na ceny v grafe vidím súvislosti, ktoré som si predtým nevšímal. Vďaka za všetko. 5 hviezdičiek nedám preto, aby ste neustrnuli na vavrínoch ale aj sami sa zlepšovali a prinášali ďalším ľuďom nové informácie o obchodovaní :-)"

 

Marek P., August 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Spokojnosť

"S priebehom školenia som veľmi spokojný. Hlavným dôvodom je prístup k problematike a komplexnosti kapitalového investovania, široký rozhľad a stratégia rozvážneho investovania, ktorá v sebe sklbuje fundamentálnu, technickú analýzu, psychológiu obchodovania a risk manažment. Tento pristup je podložený dlhoročnými praktickými skúsenosťami na kapitálových trhoch a ich širokým poznaním."

Ivan K. (Zlaté Moravce), apríl 2014
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Úžasný kurz

"Veľká spokojnosť. Interaktívnosť a profi prístup. Získala som kontakt na človeka s ktorým sa viem v prípade potreby poradiť. Mentor má trhy odskúšané, naučí a vie poradiť, určiť smer. Je to profesionál, ktorý sa na nič nehrá. Úžasný kurz, ktorý vďaka profesionálnosti mentora a interaktívnosti posúva rýchlejšie tradera ďalej. Iný, ale zaujímavý prístup, akému som sa do teraz venovala. Zreálni predstavy o potencionálnych možnostiach tradingu."

Andrea S., Jún 2012
Absolventka PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Spokojnosť s prístupom a informáciami

"Školenie Osobný Mentor som absolvovala ako začiatočníčka. Aj keď som mala ohľadne trhov preštudovanú nejakú literatúru, nevedela som to aplikovať na prax. Na tomto školení som sa dozvedela informácie, ktoré som v žiadnej preštudovanej literatúre nenašla. Teória obchodovania na trhoch je jedna vec a aplikácia v praxi druhá vec. Teraz pri pohľade na graf vidím veci, ktoré som doteraz v grafe nevidela. Získala som nový pohľad na trhy. Školenie bolo pre mňa veľmi prínosné. Som spokojná s prístupom a informáciami, ktoré som dostala. Informácie, ktoré boli poskytnuté, boli podložené dlhoročnými skúsenosťami z obchodovania na kapitálových trhoch. Peter je výborný školiteľ."

Ľuba S. (Bratislava), december 2015
Absolventka PTA Osobný Mentor
Viac referencií tu.

Referencie

Priateľský a fundovaný prístup

"To, čo sa na školení preberá má svoje opodstatnenie, obchodny systém je jednoduchý na pochopenie, človek neobchoduje často, čo je dobré aspoň v mojom prípade a myslím si, že získa celkovo väčšíi náhľad na trhy. Ako sa na školení veľakrát povedalo "v jednoduchosti je krása." Pre mňa bolo prínosné, že systém nepoužíva žiadne indikátory, ktoré ukazujú väčšinou len to, čo cena urobila v minulosti. Do školenia som ich používal, tak som rád, že už ich nevidím na platforme."

Ivan D., Jún 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Mentor dokáže ušetriť 5 rokov

"Človek, ktorý chce byť v tomto biznise úspešný sa musí dennodenne vzdelávať. Toto školenie dokáže každému ušetriť minimálne 5 rokov testovania čo funguje a čo nie a v neposlednom rade peknú sumu peňazí, o ktoré zvyčajne ako začiatočník na trhu asi každý príde. V mojom prípade išlo o zdokonalenie obchodného plánu a musím iba skonštatovať, že všetky nadobudnuté vedomosti sú v ňom zakomponované. Toto školenie mi dalo pohľad na trhy, aký som si pred vyše rokom ani nevedel predstaviť. Je to vinikajúci pocit, keď máte urobenú analýzu, pozeráte do grafu a v ten istý okamih viete čo máte alebo nemáte urobiť."

Ľuboš Š. (Prievidza), január 2015
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Unikát vo vzdelávaní o tradingu a investovaní

V spolupráci s PTA budem pokračovať aj naďalej. PTA z kvanta dostupných informácii o tradingu sprostredkuje tie najkvalitnejšie, spojené do zrozumiteľného systému. Prišla som ako začiatočníčka, absolvovala som PTA osobný mentor a som spokojná. Denné sedenia PTA Trading Floor poskytujú prehľad, čo sa aktuálne deje na svetových trhoch a interpretácie skúseného profesionála. Na sedeniach sú vystihnuté trendy, očakávané zmeny a otočky na trhoch, potenciálne obchodné a investičné príležitosti. Dovolím si konštatovať, že PTA školenia sú unikátom v ponukách vzdelávania z oblasti tradingu, s tak výhodným pomerom informačná hodnota / cena v spojení s individuálnym prístupom ku klientovi.

Ľuba P., Absolventka
PTA Osobný Mentor & PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Skvelé školenie

"Všetkým, čo chcú lepšie porozumieť obchodovaniu forexu, ale aj iných trhov, doporučujem. Peter je trpezlivý mentor a ide do hĺbky. Vidno, že ho to baví. Pre mňa veľmi prínosné. Ďakujem. Už nepanikárim, viem, čo robiť, viem rozoznať vstupné a výstupné signály a zostať pri obchodnom pláne. Veľmi ďakujem."

Adam S., Február 2012
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Vidím veci na grafe prvým pohľadom

"Najviac oceňujem časť o technickej analýze. Tu vidím pre mňa najväčší prínos. Nemenej dôležitú fundamentálnu analýzu som začal vnímať viac. Oceňujem však ucelenosť jednotlivých oblastí, vzájomnú previazanosť problematiky podanú v školení. Ak by som školenie absolvoval pred rokom, môj účet by vyzeral úplne ináč. Pri otvorení akéhokoľvek grafu vidím už na prvý pohľad veci, ktoré som pred školením nevnímal."

Peter B. (Bratislava), december 2013
Absolvent PTA Osobný Mentor
Viac referencií tu.

Referencie

Zdôraznenie psychológie tradera

"Školenie splnilo moje očakávania, prešli sa komplet všetky okruhy potrebné pre začatie obchodovania. Veľmi zaujímavo poňaté školenie, konktrétne ma upútalo zdôraznenie dôležitosti psychológie tradera. Školenie PTA Osobný mentor poskytuje komplexný základ pre obchodovanie na finančných trhoch, vrelo doporučujem. Peter je veľmi zanietený školiteľ, ktorý venuje študentom maximum času, jednoduchou formou vysvetľuje jednotlivé kroky a metódy obchodovania."

Pavol Š. (Praha), november 2013
Absolvent PTA Osobný Mentor
Viac referencií tu.

 

Referencie

Získanie nadhľadu

"Obsah školenia je komplexný. Prednášajúci nemá problém sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám v rámci školenia. V súčasnosti získané vedomosti testujem v mojom obchodnom systéme. Môžem povedať, že ho jednoznačne vylepšili a posunul som sa ďalej. Postupne sa stávam rozvážnejším obchodníkom. Spoznal som profesionála, ktorý vie o čom hovorí a vie to aj prakticky použiť. Svoje skúsenosti priateľským spôsobom vie podať ďalej. Odporúčam školenie pretože získate nadhľad nad tým, čo sa na burze a okolo nej robí."

Pavol S., September 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

PTA mi pomohlo k veľkej zmene

"Konečne som po dlhom čase v profite. Stále som sa trápil, ako obchodovať, na nič som nemal čas a bol som podráždený. PTA Daily Online mi pomohlo zmeniť môj život. Harmónia zaberá :) Cítime sa s rodinou vyrovnanejšie a minulý mesiac som zarobil 34%. Vrelá vďaka za otvorenie očí."

Jozef K., Január 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

Referencie

Trpezlivosť a zrozumiteľnosť

"Peter je trpezlivý mentor, ktorý nenechal žiadnu otázku nezodpovedanú a riadne objasnenú. V prípade, že som mal počas jeho výkladu nejaké nejasnosti v danej problematike, nebol problém, aby mi to opäť aj viackrát zrozumiteľne vysvetlil a doložil praktickým príkladom. Z mojho uhla pohľadu by som kládol väčší dôraz na problematiku analýzy grafov, detaily vstupov a výstupov, aj keď na druhej strane sa tieto veci dajú odsledovať na sedeniach PTA Trading Floor a dúfam, že to ešte podrobnejšie prebereme na druhom sedení."

Ivan M., Marec 2013
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.


Referencie

Pozítívne stretnutie

"Peter sa mi venoval vzhľadom k cene dostatočne dlho a vysvetlil podstatné aspekty tradingu. Som skúsený obchodník a bolo zaujímavé ho počúvať, najmä ak išlo o živé obchodovanie. To bolo po prvýkrát, keď som na školení videl ozaj živé obchodovanie. Ale jeho systém je pre mňa iba z časti vhodný. Zarábam inou technikou, ale netvrdím, že to boli vyhodené peniaze. Nové myšlienky sú stále dobré."

Tibor S., November 2011
Absolvent PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

Referencie

Po roku spolupráce

"Už rok spolupracujem s Petrom. Na začiatku som si zaplatila službu mentora. Prišla som ako začiatočník s informáciami zo samoštúdia a masových školení - bez skúsenosti z live obchodovania.Toto školenie ma posunulo značne vpred a vzhľadom na vysokú kvalitu služby som pokračovala v odoberaní služby PTA Trading Floor, ktorú si platím do dnes. Služba poskytuje prehľad, čo sa deje na trhoch, tipy na obchody, ako aj odpovede na dotazy. Do diskusie sa možu zapojiť všetci prítomní na Trading Floor, možu reagovať, davať podnety.....Trhy sú analyzovane z pohľadu technickej analýzy, ako aj hlavných fundamentov. Aj keď občas nemám čas sledovať v priebehu dňa trhy a hlavné udalosti, tento prehľad stačí k tomu, aby som bola stále v "obraze". Službu vrele odporúčam - pomer informácie vs cena je prijateľná."

Andrea S., Absolventka
PTA Osobný Mentor & PTA Trading Floor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Zrozumiteľné vysvetlenie

"Vyhovuje mi forma školenia - cez internet a zároveň individuálny mentoring. Obsah školenia je veľmi atraktívny a aktuálny. Najdôležitejšie je podľa môjho názoru zrozumiteľné podanie a trpezlivé vysvetľovanie od mentora. Celé školenie bolo zamerané na uplatnenie do praxi."

Lenka J. (Martin), Január 2014
Absolventka PTA Osobný Mentor

Viac referencií tu.

 

Referencie

Flexibilny prístup

"Najlepšie školenie, na ktorom som bol. Peter sa mi maximálne časovo prispôsobil, keď som potreboval presunúť hodinu, nebol problém aj skôr ráno. Určite sa ešte vrátim."

Peter H., Február 2012
Absolvent PTA Trading Floor

Viac referencií tu.